Vene keele individuaalkursus

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

• Omandab ja kinnistab eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara
• Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes
• Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest
• Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel
• Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel
• Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha

Õppesisu

1. Iseendast- Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine
2. Õpingud- Õpingute lühitutvustus
3. Töökoht- Oma töökoha lühitutvustus. Oma töökoha kirjeldamine
4. Amet ja tööülesanded- Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine
5. Töö ja palk.Töökoha plussid ja miinused- Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine.
6. Kliendid- Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus
7. Pakutav toode või teenus- Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm)
8. Probleemsed olukorrad- Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine
9. Teenindusasutusse- Kirjeldab teenindajat, klienti ja töösituatsiooni üldsõnaliselt 10. Vaba aeg- Kirjeldab oma huvialasid, tegevusi. 11. Transport. Liiklusmärgid- Sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.

Õppemeetodid Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid Vene keele õpik. I. Mangus TEA Kirjastus Koolitaja koostatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium Suuline vestlus õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse õpiväljundite saavutamisel tunnistus või tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab filoogiaalast haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekavarühm: 222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 68 akad. tundi, millest 56 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 12 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info – puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Sihtgrupp – täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud

Õppe alustamise tingimused – nõuded puuduvad

Eesmärk: Tagada vene keele oskuse A2 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega