MTÜ Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EELK VIRU PRAOSTKONNA
ONTIKA KOOLITUSKESKUS
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus
1.2 Ühingu asukoht on Pargi 40, 41537 Jõhvis, Ida-Virumaa
1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, põhikirjast ja muudest asjaomastest õigusaktidest.
1.4 Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
1.5 Ühingu eesmärgiks on:
1.5.1. Korraldada ja organiseerida laiapõhjalist integratsioonialast õpet, s.t. sellist õpet, mis nii
teoreetiliselt kui ka praktiliselt on suunatud demokraatlikel printsiipidel üles ehitatud
erinevate huvigruppide normaalse ühiselu väljakujunemiseks nii kitsamas kui ka laiemas
tähenduses.
1.6 Punktis 1.5.1. formuleeritud eesmärgi teostamiseks:
1.6.1. Teeme koostööd Eesti Töötukassaga, oleme nende koolituspartneriks
1.7 Ühingul on õigus astuda lepingulistesse suhetesse kõikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega, riigi ja kohalike omavalitsuse asutustega ning teha teisi toiminguid, mis on otseselt või kaudselt seotud ühingu eesmärkidega kooskõlas kehtivate seadusaktidega.
1.8 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.
1.7 Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.8 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. LIIKMELISUS
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigis elav eesti kodanikust füüsiline isik, kes omab vastavat haridust ja osaleb aktiivse tegevliikmena ühingu praktilises koolitustegevuses mitte vähem kui 100 tundi majandusaasta vältel. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.
2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.3 Ühingu liikmetel puudub liikmemaksu kohustus. 2.4 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti .
2.5 Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
2.6 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ette nähtud juhtudel ja korras või põhikirjas sätestatust sõltumata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.
2.7 Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
2.8 Kui liikme väljaarvamise otsustab ainult juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.9 Ühingu liige arvatakse ühingust välja:
2.9.1 füüsilise isiku surma korral;
2.9.2 isikliku avalduse põhjal;
2.10 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:
2.10.1 rikub korduvalt ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral,
2.10.2 on esitanud ühingusse astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.10.3 Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.10.5 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1 osa võtta üldkoosolekust;
3.1.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.1.3 saada teavet ühingu tegevuse kohta;
3.1.4 astuda ühingust välja;
3.1.5 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.2 Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 täitma põhikirja nõudeid ja muid juhtorganite seaduspäraseid otsuseid,
3.2.2 aktiivselt osalema ühingu töös;
3.2.3 suhtuma heaperemehelikult ja kokkuhoidlikult ühingu varasse;
3.2.4 hoidma ja kaitsma ühingu mainet ja mitte avalikustama ühingu juhatuse poolt kindlaks määratud ühingu kohta käivat konfidentsiaalset informatsiooni;

4. ÜHINGU JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.2 Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus.
4.3 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma vähemalt üks kord aastas ja siis kui ühingu huvid seda nõuavad .
4.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.5 Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 30 päeva.
4.6 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb vähemalt (50% +1) ühingu liikmetest, see tähendab üle poole liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.
4.7 Kui üldkoosolek ei ole eelmise punkti kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb vähemalt kaks ühingu liiget.
4.8 üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole (50% +1) koosolekul osalenud ühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
4.9 Igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.10 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek. üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.11 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2 üldkoosolekus osalenud liikmetest.
4.12 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.12.1 põhikirja muutmine;
4.12.2 eesmärgi muutmine;
4.12.3 juhatuse liikmete määramine;
4.12.4 muute põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine,
4.12.5 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.12.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevuses.
4.13 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek juhatuse valimisel.
4.14 Juhatuse igal liikmel on õigus on õigus esindada ühingut kõikides ühingut puudutavates õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.15 Üldkoosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed võivad esindada ühingut ka igaüks eraldi.
4.16 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1 Ühingu vara koosneb EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskuse tegevuse tulemusel soetatud õppebaasi materjalidest, kelle õigusjärgne on MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohalike omavalitsuste majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.
5.2 Ühing kasutab tema valduses omandis olevat rendivara vastavalt lepingu tingimustele.

6. KONTROLL JA REVIDEERIMINE
6.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet kogu ühingu tegevuse üle ning kord aastas teavitab sellest ka EELK Viru praostkonna nõukogu, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
6.2 Juhatuse või muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.

7. MUUD TINGIMUSED
7.1 Ühing lõpetatakse:
7.1.1 üldkoosoleku otsusega;
7.1.2 pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
7.1.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
7.1.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ette nähtud organite liikmeid;
7.1.5 muul seaduses või põhikirjaga ette nähtud alusel.
7.2 Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud liikmed.
7.3 Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korral ja viisil.
7.4 7.4 Ühingu likvideerimisel või tegevuse lõpetamisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.
7.5 Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.