Koolitusleping

Koolitusleping Jõhvis, .2012 a

MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus, mida esindab juhatuse liige,
……………………………………………………. põhikirja alusel (edaspidi Koolitaja) ühelt poolt ja
Koolitatav ……………………………………………………….. teiselt poolt lepivad kokku alljärgnevas:

1. Koolitaja kohustub korraldama ajavahemikul ……………… 2012 koolitatavatest moodustatud grupile ……………………………………… kursuse, mahus … akadeemilist tundi.
Koolitaja kohustub koolituse korraldamisel järgima programmi ja ajakava.
Kõigist vältimatutest muudatustest ajakavas kohustub Koolitaja Koolitatavat informeerima võimalikult kiiresti e-posti või telefoni teel.
Koolitajal on vähese registreerujate arvu tõttu õigus kursus ära jätta. Tasulise kursuse osalemistasu makstakse tagasi.
2. Koolitatav kohustub koolitustasu üle kandma MTÜ EELKVP Ontika Koolituskeskuse arveldusarvele 1120107361 Swedbank või tasuma sularahas kontorisse aadressil Pargi 40, Jõhvi kogusummas …. eurot alljärgnevateks tähtaegadeks:
I osa (00 ak/ h) 0 eurot hiljemalt 00.00.2012
II osa (00 ak/h) … eurot hiljemalt 00.00.2012
… eurot hiljemalt 00.00.2012
III osa (00 ak/h) 0 eurot hiljemalt 00.00.2012
Koolitatav kohustub teatama Koolitajale oma kontaktandmete (e-posti aadress, telefon) muutumisest.
3. Vastavalt MTÜ EELK VP Ontika Koolituskeskuse põhikirjale ei kuulu koolitustasu üldjuhul tagastamisele, kui kool on kindlustanud õppetöö toimumise.
4. Juhul kui koolitatav katkestab kursuse koolituse enne lõplikku kursusetasu tasumist, rikkudes koolituslepingu punkti 2, on Koolitajal õigus nõuda 35 eurot katkestamise tasu, mis jääb koolitajale koolitatava loobumisega seotud kulude katteks.
5. Koolitatav kohustub õppetöö katkestamisel tagastama õpiku või kompenseerima maksumuse.
6. Koolituse lõpetanutel on õigus saada MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskuse tunnistus (nõutav on osalemine vähemalt 85% koolitusmahust). 85% osalemisnõudest vabastatakse, kui puudumine on mõjuvatel põhjustel (haigus, töölähetus, ekstreemne sündmus).
7. Leping jõustub allakirjutamise hetkest.
8. Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks jääb Koolitatavale ja teine Koolitajale.

Koolitatav

……………………………………../allkiri
Nimi:
Isikukood:
Tel:
E-post:

Koolitaja: MTÜ EELK VP Ontika Koolituskeskus

…………………….. – juhatuse liige
Aadress: Pargi 40, Jõhvi 41537
Tel 33 70 740
E-post: info@ontikakoolitus.ee või ontika.kk@mail.ee