Privaatsuspoliitika

Erakool Ontika- Jõhvi Rahvaülikool privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning suhtume sellesse tõsiselt. Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Erakool Ontika Teie kohta kogub, milleks neid kasutame, kellega jagame ja millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi määrus) ja Isikuandmete kaitse seadusest.

1. Isikuandmete kogumine

1.1. Milliseid andmeid me kogume?

Koolitusele registreerudes: nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress.

Projektikoolitustel kogume lisaks eelnevale järgmiseid andmeid: elukoht kohaliku omavalitsuse piires, kas tegutsete FIE-na, töökoht ja amet, tööhõive staatus (kui pikalt on oldud töötu), haridustase ja kas hetkel õpite.

Andmeid töötleme seoses koolitustele registreerumistega, koolitustel osalemistega, esitatud arvetega, makstud koolitustasudega, väljastatud dokumentidega.

Kui olete meile andnud nõusoleku turunduslike teadaannete edastamiseks, siis võime koguda statistilisi andmeid uudiskirjaga seotud tegevuste kohta, näiteks kas te avasite uudiskirja.

1.2. Miks me andmeid kogume?

Koolituse läbiviimise eesmärgil (korraldusliku ja õppetööga seotud info edastamiseks, koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamiseks).

Turunduslike teadeannete edastamise eesmärgil juhul kui olete andnud selleks nõusoleku. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamise eesmärgil.

1.3. Millisel alusel?

Täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard, tulumaksuseadus, projektide määrused, Erakool Ontika- Jõhvi Rahvaülikool õppekorralduse alused.

2. Kellega me isikuandmeid jagame?

Hoiame Teie andmeid turvaliselt vastavalt asutuse regulatsioonidele.

2.1. Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa).

2.2. Samuti edastame vahel koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, asutus, vahel ka ootused) koolitust läbiviivale koolitajale parema koolituse sisu koostamiseks.

2.3. Kui olete andnud nõusoleku turunduslike teadaannete edastamiseks, siis edastame vajadusel Teie nime ja meiliaadressi postitusega tegelevatele teenusepakkujatele.

Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks töö e-maili, seetõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info läbi turvalise meiliserveri. Delikaatsete isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

3. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Säilitatakse vastavalt asutuses kehtestatud korrale.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

4. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad määrusest ja kohalikest õigusaktidest.

Teil on õigus

• saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;

• nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;

• nõuda isikuandmete kustutamist;

• võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;

• nõuda isikuandmete ülekandmist;

• pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole.

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.

Telefon: 33 42078
E-post: ontika.kk@mail.ee
Postiaadress: Pargi 40, Jõhvi 41537
Kontaktisik Õie Reidma Erakool Ontika- Jõhvi Rahvaülikool