Eesti keel vene keele baasil

Eesmärk: Saada iseseisvaks keelekasutajaks.

Õpiväljundid:

 • Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina;
 • Mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.
 • Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik;
 • Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, koolis, vabal ajal jne.;
 • Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub tema huvivaldkonda;
 • Oskab kirjutada tuttaval teemal otsesõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina.

Õppesisu: Kodu ja naabrid. Toitumisharjumused. Tutvumine võõra inimesega. Perekondlikud tähtpäevad. Ootamatud olukorrad. Lähme välja! Teenindusasutused. Hoolitseme tervise eest! Hoolitseme tervise eest! Kaubanduskeskuses.

Õppemeetodid: Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga. ˂Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.

Õppematerjalid: Õppekomplekt Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik (2006) „Naljaga pooleks“ Iduleht OÜ. Mare Kitsnik, Leelo Kingsepp (2006) “Avatud uksed” TEA Kirjastus. Inga Mangus, Merge Simmul (2015) ” Tere taas! Kirjastus Kirjatark. A. Valmis, L. Valmis (2004) “Lihtne eesti keele grammatika” TEA Kirjastus. Eesti keele on-line kursus: www.keeleklikk.ee M. Pest, H.Ahi (2011) “T nagu Tallinn” TEA Kirjastus. Koolitaja koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium:

 • Kirjalik test
 • Suuline vestlus
 • Õppija saab aru ja oskab edastada igapäevasel teemal lugemis – ja kuulamistekstis sisalduva vajaliku informatsiooni;
 • Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis;
 • Õppija oskab etteantud teemal koostada kirju, seostatud jutu;
 • Õppija räägib seostatud lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 75% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust.

Õppetöö toimub 2 x nädalas, õppekord 2-3 ak

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

 • riigikeeleoskuseta inimesed 20-34 aastased ja üle 55 aastased inimesed,
 • majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud 20-34 aastased ja üle 55 aastased, inimesed,
 • vähenenud töövõimega inimesed
 • kutsehariduseta mitte-eestlased

Õppe alustamise tingimused: Algtesti täitmine.

Eesmärk: Saada iseseisvaks keelekasutajaks.