Räägime eesti keeles

Eesmärk: Saada iseseisvaks keelekasutajaks.

Õpiväljundid:

  • oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd.
  • oskab vestelda huvitaval või olulisel teemal, oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda loetu sisu ning avaldada oma arvamust

Õppesisu: Kodu ja naabrid. Toitumisharjumused. Tutvumine võõra inimesega. Perekondlikud tähtpäevad. Ootamatud olukorrad. Lähme välja! Teenindusasutused. Hoolitseme tervise eest! Hoolitseme tervise eest! Kaubanduskeskuses.

Õppemeetodid: Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.

Õppematerjalid: Õppekomplekt Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik (2006) „Naljaga pooleks“ Iduleht OÜ. Mare Kitsnik, Leelo Kingsepp (2006) “Avatud uksed” TEA Kirjastus. Inga Mangus, Merge Simmul (2015) ” Tere taas! Kirjastus Kirjatark. A.Valmis, L.Valmis (2004) “Lihtne eesti keele grammatika” TEA Kirjastus. Eesti keele on-line kursus: www.keeleklikk.ee M.Pest, H.Ahi (2011) “T nagu Tallinn” TEA Kirjastus. Koolitaja koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod/Hindamiskriteerium

  • Kirjalik test
  • Suuline vestlus Õppija saab aru ja oskab edastada igapäevasel teemal lugemis – ja kuulamistekstis sisalduva vajaliku informatsiooni;
  • Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis;
  • Õppija oskab etteantud teemal koostada kirju, seostatud jutu; Õppija räägib seostatud lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 75% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust.

Õppekavarühm: 0231-Humanitaaria ja kunstid;

Õppekava suund: 023- Keeled Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 54 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 14 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info: 2-3 x nädalas, õppekord 2-4 ak/h

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  • riigikeeleoskuseta inimesed vanuses 20-34 ja 55+
  • majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud vanuses 20-34 ja 55+
  • vähenenud töövõimega inimesed
  • kutsehariduseta mitte-eestlased