Alustavate giidide koolitus – individuaalõpe

Eesmärk koolitada välja mitmekülgsete oskustega 1-4 muuseumigiidi.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab viia läbi ekskursioone muuseumi keskkonnas erinevatele sihtrühmadele
 • Oskab viia läbi õppe- ja külastusprogramme muuseumi keskkonnas erinevatele sihtrühmadele
 • Teab, kuidas arendada olemasolevaid tooteid
 • Teab, kuidas siduda erinevaid teemasid ja kuidas tuua esile õiged rõhuasetused erinevatel programmidel

Õppesisu

Auditoorses õppes räägime:

 • Giiditöö kutse, töö osad, töö eripära, seadusandlus.
 • Ajaloo ja kultuuriloo esitlemine muuseumi giiditöös / Ajalugu.
 • Looduspärandi esitlemine, muuseumipedagoogika
 • Klienditeenindus, toote arendus.

Praktiline õpe:

 • Giiditöö objektil (muuseumis): kõne, nähtavus, kuuldavus, ehedus, rühma juhtimine, turvalisus jne.
 • Muuseumi giiditöö õpilastega: muuseumi pedagoogika, õppeprogrammi läbiviimine
 • Tootearendus, koostöö.
 • Kodutöö esitlus, külastuse läbiviimine, analüüs.

Iseseisev töö: • Kodutöö

Õppemeetodid Auditoorne õpe, rühmatööd, diskussioonid, meeskonnatöö, praktiline õpe vastavas keskkonnas.

Õppekeskkond Auditoorne õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga. Praktiline õpe viiakse läbi Eesti Kaevandusmuuseumis, kus on võimalus kasutada erinevaid praktikaid: maa-all, ekspositsiooni saalides ja õuealal.

Õppematerjalid Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja esitleda kodutöö. Kodutööde koostamine ja esitlus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument Lõpetamisel väljastatakse osaleja tunnistus peale tööde hindamistulemust.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab giiditöö koordineerimise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekavarühm 9102-Muuseumide tegevus

Õppekava koostamise alus puudub

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 76 akad. tundi, millest 32 akad tundi on kontaktõpe, 32 akad tundi praktika ning 12 akad tundi iseseisev töö.

Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused Sihtrühm – inimesed, kes on huvitatud muuseumi giiditööst (sh ka VÕS lepingute alusel).

Õppe alustamise tingimused – puudub