Tunne oma arvutit

Eesmärk: Mooduli eesmärgiks on võimaldada osalejatele piisava oskusteabe, et iseseisvalt kasutada internetti ja selle võimalusi oma karjääri planeerimisel ja toetamisel.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab interneti tähtsust ja vajalikkust infoühiskonnas
 • Oskab kasutada erinevaid enimkasutatavaid otsingumootoreid (google.ee, neti.ee)
 • Oskab kasutada valitud elektroonilise kirja haldamise keskkonda
 • Oskab kasutada ID-kaardi rakendust
 • Oskab leida www.eesti.ee vajalikku informatsiooni

Õppesisu: Mooduli eesmärgi saavutamiseks läbitakse järgnevad teemad:

 • Interneti olemus praktilise näite baasil, mootorite kasutamine
 • E-post
 • ID-kaardi kasutamine
 • e-riigi võimalused
 • Kodaniku ametlik elektrooniline aadress: https://www.eesti.ee/est

Õppemeetodid: Aktiivõpe

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvutite, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamine: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja praktiline töö (demonstratsioon) koolitusel käsitletu edasiseks rakendamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui õppetöös on osaletud vähemalt 75% ulatuses, läbitud praktiline töö, kui on õppetöö osalus on alla 75%, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust informaatika erialal. Täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekavarühm: 0611-Arvutikasutus

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe kogumaht on 50 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 40 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 10 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info:  Kursuse õppekorra kestvus 4 ak/ h

Sihtgrupp:

 • kesk- ja erialase hariduseta 20-34 aastased elanikud
 • erialase hariduseta 55-64 aastased elanikud
 • majanduslikult mitteaktiivsed 35-54 aastased eestlased ja mitte- eestlased
 • kutsehariduseta 20-50 aastased mitte- eestlased
 • kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad kesk- ja erialase hariduseta inimesed
 • vähenenud töövõimega kesk- ja erihariduseta inimesed

Alustamise tingimused: Vajalik on arvutikasutuse oskus tavakasutaja tasemel.