Koduaia haljastus

Eesmärk: Pakkuda turvalist õpikeskkonda, kus osalejad saavad omandada ja täiendada teadmisi ning oskusi, mis on vajalikud täiskasvanutele aedade ja haljasalade kujundamisel, haljastamisel

 • Täiendada seniseid teadmisi aiakujunduse valdkonnas
 • Tutvuda uute haljastuse valdkonnas kasutatavate liikide ja kultivaridega
 • Saada praktiline ettevalmistus aiaplaani, haljastusplaani koostamiseks
 • Omandada oskused kompleksseteks lahendusteks aiaplaani, haljastusplaani koostamisel
 • Osata analüüsida ja leida parimaid lahendusi aiaomaniku, haljasala omaniku huvides
 • Selgitada ja väärtustada aiakujunduse põhimõtteid
 • Teadvustada oma isikupärast stiili aiakujundajana ja selle eetilisi aluseid

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab praktilise kogemuse aiaplaani, haljastusplaani koostamisest
 • Saab uusi teadmisi liikidest ja kultivaridest
 • Oskab koostada eskiisi enda poolt valitud aiale
 • Teab, kuidas leida parimaid lahendusi aiaplaani, haljastusplaani koostamisel lähtuvalt omaniku huvidest
 • Teab aiakujunduse põhimõtteid, aiastiile
 • Oskab ennast väärtustada tegevuste protsessis

Õppesisu:

 • Haljastuse planeerimine / maakodu, eraaed maapiirkonnas ja linnas/.
 • Pererahva huvid ja vajadused haljasala planeerimisel.
 • Haljastuse rajamine, soovitatavad materjalid.
 • Puud ja põõsad haljastuses, kuidas teha valik. Praktiline osa. Püüame süveneda puude hingeellu. Rododendronid
 • Aia kujundamine. Aiaruumi jaotamine, aia stiilid.
 • Mõtisklus enda aiast ja joonis.
 • Koduaia hooldamine.
 • Arutelud, küsimustele vastamised.

Lõputöö: aiaplaan

Õppemeetodid: Loeng õpperuumis ja pargis/ haljasalal, aia kavandi/ joonise koostamine.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi loenguruumis ja pargis/ haljasalal.

Iseseisva töö kirjeldus: mõtiskleda enda aiast, koostada kavand/ joonis

Õppematerjalid: Koolitaja koostatud materjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös, aiaplaani koostamine

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium: Praktiline töö õppija koostab aiaplaani. Koostatud on aiaplaan.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: OÜ Helcomer või Ontika Koolituskeskuse tõend (ilma lõputööta) või tunnistus

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab aiandus-, metsandusalast haridust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.

EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus
Täienduskoolituse õppekava: koduaia haljastus
Õppekavarühm: 622-Aiandus
Õppekava koostamise alus: puudub
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 8 akad. tundi, millest 8 akad. tundi on kontaktõpe (sh 2 tundi praktiline töö).
Sihtgrupp: aia omanikud, talupidajad, aiandushuvilised
Õppe alustamise tingimused: osalejate vaba tahe