Inglise kõnekeele individuaalkursus

Eesmärk: Tagada inglise kõnekeele oskus tavasuhtluseks A2-B1 tasemel.

Õpiväljundid:

  • Oskab tervitada, ennast esitleda;
  • Oskab öelda kellaaegu, tunneb numbreid;
  • Oskab juhatada teed külalisele ja oskab küsida teed võõras linnas;
  • Oskab poes küsida toodete, hinna ja tasumise kohta;
  • Oskab restoranis või pubis toitu tellida, söögi ajal vestelda, rääkida oma perest, oma haridusest, kedagi tänada;
  • Oskab vestelda, tutvustada oma peret;
  • Oskab küsida ühiskondliku transpordi kasutamiseks vajalikku infot

Õppesisu: Kuidas tervitada, ennast esitleda, kuidas öelda kellaaegu, kuidas poes end väljendada, teatada oma ostusoovist, kuidas küsida hinda ja tasuda ostu eest, viisakas vestlus e small talk, oma vaba aja tegevustest rääkimine, tegemine, tee juhatamine, väljas söömine, oma perest ja haridusest rääkimine, vestluse alustamine võõra inimesega, kuidas kasutada ühiskondlikku transporti, piletihindade ja sõidu kestuse küsimine, kui kaugel midagi asub.

Õppemeetodid: Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õppeklass on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data -projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid: Inglise keele kursus iseõppijale, Student Book/Activity Workbook 2A, Side by Side. Kursust läbiviiva koolitaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium: Suuline vestlus Õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgemat haridust. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekava kinnitamise aeg: Kuupäev – 04.12.2020

Õppekavarühm: 222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A2- B1 tasemele.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe kogumaht on 104 ak/h, auditoorne õpe 84 ak/h, iseseisev töö 20 ak/h

Täiendav info: Kursus toimub 2-3 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/ h

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Sihtgrupp – Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud.

Õppe alustamise tingimused: Kursus sobib õppuritele, kelle inglise keele tase on A2-B1