Vene keel A2

Aeg:26.03.2019 17:30 - 23.05.2019 20:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:30 ak/h
Sisu:

Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse arendada keeleoskust ja suurendab konkurentsivõimet tööturul.

Koolitus õppe kogumaht on 40 akad. tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe, 10 akad. tundi iseseisev töö.

Sisu: Viisakusväljendid.Enda ja teiste tutvustamine. Isikuandmete andmine ja küsimine. Elulugu. Haridus ja õppimine.Kodu ja kodukoht.Mina, minu töökoht ja eelnev töökohustus. Tasemele vastav grammatika.

Õpiväljundid:

1) kasutab olukorrale kohaseid venekeelseid viisakusväljendeid 2) tutvustab ennast ja oma kolleege vene keeles 3) räägib vene keeles oma kodukohast 4) räägib vene keeles oma haridusteest ja edasiõppimise plaanidest 5) räägib vene keeles oma tööst ja tööülesannetest 6) teab vene keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid 7) koostab väga lihtsa isikliku kirja. ;

Sihtrühm: • 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud.

• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud

• aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi)

Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja vene keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.

Toimumiskohad: Pargi 40, Jõhvi IV korruse õppeklass (Jõhvi KM, sisenemine Admin. poolelt).

Koolitaja:Anna Boikova- Narva kolledž,vene keel ja kirjandus. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2010.

Registreeri  Registreeri koolitusele