Vene kõnekeele ja kultuurilugu

˂p˃ Kursus toimub 2-3 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/ h ˂p˃ Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused  majanduslikult mitteaktiivsed elanikud,  vähenenud töövõimega elanikud,  kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised˂br˃ ˂p˃ Õppe alustamise tingimused - Õppijad, kes on eelnevalt õppinud ja omandanud vene keele A2 tasemel.˂br˃ ˂p˃ Eesmärk: Tagada vene keele oskuse B1.1 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.˂br˃ ˂p˃ Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: • Saab aru põhilisest infost igapäevaelu või tööga seotud teemadel. • Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne. • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. • Oskab edasi anda jutu sisu ning kirjeldada oma muljeid. ˂br˃ ˂p Õppesisu 1. Iseendast. 2. Igapäevane elu ja tegevused. 3. Haridustee. 4. Töö ja tööülesanded. 5. Ametid ja asutused. 6. Kliendid ja teenindajad. 7. Pakutav toode või teenus. 8. Teenindusasutuses. 9. Vaba aeg. Huvialad. 10. Reisimine.˂br˃ ˂pÕppemeetodid: Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, paaristöö.˂br˃ ˂p Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.˂br˃ Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.˂br˃ ˂p Õppematerjalid: TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti- vene . Tallinn:TEA Mangus, I. 2010. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajele. Tallinn: TEA. Peets, K. 2010. Kuula & Korda. Vene keel tööl 1. OÜ Adelante Koolitus. Elson, P. 2009. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid˂br˃ ˂pNõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja läbida test ja suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.˂br˃ Hindamismeetod Hindamiskriteerium Suuline vestlus Õppija räägib lihtlausetega kursusel läbitud teemadest, vastavalt õpiväljunditele. ˂pKoolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.˂br˃ ˂pKoolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogiaharidust. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemus.˂br˃