Kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted
• EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskuse poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Erakool Ontika, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, põhikirjast ja õppekorralduse alustest. • Erakool Ontika korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust. Üldjuhul toimuvad sisekoolitusena, tellimisel, hangete pakkumuste alusel. • Erakool Ontika korraldab ka avalikult komplekteeritavaid koolitusi. • Erakool Ontika lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest ning Erakool Ontika õppekorraldusest.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused
• Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, täienduskoolituse standardist. • Õppekavas sätestatakse järgmised andmed: õppekava nimetus õppekavarühm õppekava eesmärk ja õpiväljundid õppekava koostamise alus sihtgrupp ja õppekeel õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund) sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal õppe sisu õppekeskkonna kirjeldus õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. • Õppekavad on nähtavad kodulehel: www.ontikakoolitus.ee • Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest • Koolituskeskuse poolt läbiviidavate avalike koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel koolituse tutvustuse juures seaduses ettenähtud korras. Sisekoolituste puhul toimub õppekavade avalikustamine vastavalt kokkuleppega tellijaga.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
• Koolitused viiakse läbi õppeklassis , Pargi 40, Jõhvi või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse – ja ohutuse nõuetele. • Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga. • Kõik avalikud kursused on nähtavad koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumise algust. • Koolitusele on võimalik registreeruda kodulehel, e-posti või telefoni teel. • Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel. • Kõik koolitusele registreerunud saavad enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jne kohta. • Igaks kursuseks valmistatakse ette õppemapp, mida täiendatakse pidevalt kursuse jooksul paberkandjal õppematerjaliga või vajadusel elektroonselt. • Õppijatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.

Koolitajate kvaliteedi tagamine
• Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset. • Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine
• Kogu kursuse jooksul vestleb koolituse eest vastutav isik koolitatavatega ja püüab vajadusel kõrvaldada väljatoodus puudused, samuti iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisideankeedi, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. • Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks.

Vaidluste lahendamise kord
• Vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, siis on avaldajal otsusega mitte nõustumisel õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.