Õppekorralduse alused

ERAKOOL ONTIKA - JÕHVI RAHVAÜLIKOOL KURSUSTE KORRALDUS

Üldkorraldus

Erakool Ontika- Jõhvi Rahvaülikool korraldab täiendkoolitusi, mis toimuvad tavaliselt tööpäevadel ja vastavalt vajadusele ka nädalavahetustel.

Koolitus toimub renditud õppeklassis, asukohaga Pargi 40, Jõhvis või koostööpartneri juures õppetööks sobivalt sisustatud õpperuumis.

Üldjuhul kestab keelekursuste üks õppekord 2-3 akadeemilist tundi. Ühe akadeemilise tunni kestus on 45 minutit.

Õppetöö viiakse läbi kontaktõppena, praktilise ja iseseisva tööna.

Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid vastavalt vajadusele korraldatakse ka individuaalkoolitusi lähtuvalt õppija vajadustest.

Erakool Ontika- Jõhvi Rahvakool õppetöö alusdokumendiks on õppekavad, mis on nähtavad kodulehel.

Õppekeskkond

Õpe viiakse läbi õpperuumides, mis on varustatud ja kujundatud vastavalt täiskasvanud õppijate vajadustele. Õpperuumid on varustatud kaasaegsete tehniliste töövahenditega. Õpperuumid võimaldavad ligipääsu ka liikumispuuetega õppijatele.

Kursusele registreerumine

Kursusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida kodulehel, (täites nõuetekohaselt registreerimisvormi, millele saab kinnituse e-posti teel) helistades või e- posti teel (millele saab kinnituse e-posti teel). Registreerumine kestab kuni grupi täitumiseni või ettenähtud tähtajani.

Üldjuhul on registreerimise tähtaeg 3-5 päeva enne koolituse algust. Registreerimist võib koolituskeskus pikendada juhul kui ei ole registreerunud piisav arv soovijaid. Peale registreerumist väljastatakse osalejale arve koolituskeskuse rekvisiitidega ja tasumise tähtajaga. Pikemaajaliste kursuste puhul sõlmitakse õppijaga koolitusleping, mille alusel lepitakse kokku koolituse eest tasumine tingimused.

Meie õppemaksumusele käibemaksu ei lisandu.

Tulumaksusoodustus

Koolituste puhul, mille õppekavas on vastav märge, saab näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26). Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi.

Kursuse edasi lükkamine või ärajäämine

Õppijate vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursuseid edasi lükata või ära jätta, millest teavitatakse registreerunuid e-posti või telefoni teel. Tasutud õppemaks makstakse ülekandega registreerunutele tagasi.

Tasumine

Koolituse eest tasumine saab toimuda arve alusel pangaülekandega või kontoris sularahas. Asutuse rekvisiidid on järgmised: MTÜ EELKVP Ontika Koolituskeskus, Swedbank, konto: EE622200221010967695 Keeleõppes on võimalik tasuda peale esimest õppekorda ja tasuda võib osade kaupa, vastavalt sõlmitud koolituslepingule. Õppetöö katkestamisel (tervislikel põhjustel) kuulub tasumisele kursusetasu vastavalt läbitud õppetundide arvule. Juhul, kui õppija katkestab õpingud omal soovil õppetöö jooksul, olete kohustatud tasuma kogu õppetöö eest.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine

Kui selgub, et Teil ei ole võimalik juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb Teil sellest viivitamatult teavitada koolituskeskust. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest pärast esimest tundi ilma, et selleks tekiksid kohustused. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Kursuse lõpetamise tingimused

Kursuse lõppedes väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid.

Osalejale, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Samuti koolituste puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi.

Tunnistuse väljastamiseks küsitakse registreerimisel või koolituse alguses osaleja isikukoodi.

Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad koolituse lõpus tagasiside küsimustiku.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on koolituskeskuse majandustegevuseteate registreerimisnumber 187617.