Õppekorralduse alused

ERAKOOL ONTIKA KURSUSTE KORRALDUS

Üldkorraldus Erakool Ontika korraldab täiendkoolitusi, mis toimuvad tavaliselt tööpäevadel ja vastavalt vajadusele ka nädalavahetustel. Koolitus toimub renditud õppeklassis, asukohaga Pargi 40, Jõhvis või koostöö-partneri juures õppetööks sobivalt sisustatud õpperuumis. Üldjuhul kestab keelekursuste üks õppekord 2-3 akadeemilist tundi. Ühe akadeemilise tunni kestus on 45 minutit. Õppetöö viiakse läbi kontaktõppena, praktilise ja iseseisva tööna. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid vastavalt vajadusele korraldatakse ka individuaalkoolitusi lähtuvalt õppija vajadustest. Erakool Ontika õppetöö alusdokumendiks on õppekavad, mis on nähtavad kodulehel.

Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumides, mis on varustatud ja kujundatud vastavalt täiskasvanud õppijate vajadustele. Õpperuumid on varustatud kaasaegsete tehniliste töövahenditega. Õpperuumid võimaldavad ligipääsu ka liikumispuuetega õppijatele.

Kursusele registreerumine Kursusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida kodulehel, (täites nõuetekohaselt registreerimisvormi, millele saab kinnituse e-posti teel) helistades või e- posti teel (millele saab kinnituse e-posti teel). Registreerumine kestab kuni grupi täitumiseni või ettenähtud tähtajani. Üldjuhul on registreerimise tähtaeg 3-5 päeva enne koolituse algust. Registreerimist võib koolituskeskus pikendada juhul kui ei ole registreerunud piisav arv soovijaid. Peale registreerumist väljastatakse osalejale arve koolituskeskuse rekvisiitidega ja tasumise tähtajaga. Pikemaajaliste kursuste puhul sõlmitakse õppijaga koolitusleping, mille alusel lepitakse kokku koolituse eest tasumine tingimused.

Kursuse edasi lükkamine või ärajäämine Õppijate vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursuseid edasi lükata või ära jätta, millest teavitatakse registreerunuid e-posti või telefoni teel. Tasutud õppemaks makstakse ülekandega registreerunutele tagasi.

Tasumine Koolituse eest tasumine saab toimuda arve alusel pangaülekandega või kontoris sularahas. Asutuse rekvisiidid on järgmised: MTÜ EELKVP Ontika Koolituskeskus, Swedbank, konto: EE622200221010967695 Keeleõppes on võimalik tasuda peale esimest õppekorda ja tasuda võib osade kaupa, vastavalt sõlmitud koolituslepingule. Õppetöö katkestamisel (tervislikel põhjustel) kuulub tasumisele kursusetasu vastavalt läbitud õppetundide arvule. Juhul, kui õppija katkestab õpingud omal soovil õppetöö jooksul, olete kohustatud tasuma kogu õppetöö eest.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine Kui selgub, et Teil ei ole võimalik juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb Teil sellest viivitamatult teavitada koolituskeskust. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest pärast esimest tundi ilma, et selleks tekiksid kohustused. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Maksusoodustused Alates 01.01.2016 seadusemuudatusega kaotati täiskasvanute hobikoolitusega seotud kulude tulumaksusoodustus. Tasemekoolitusega seotud kulude, samuti kuni 18-aastaste noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigus säilis muutumatuna.

Kursuse lõpetamise tingimused Kursuse lõppedes väljastatakse õppijale tunnistus või tõend. Tunnistuse saamise eelduseks on õpiväljundite hindamise sooritamine (näit. test). Teistel juhtudel väljastatakse tõend õppetöös osalemise kohta, mis sisaldavad õpitud teemasid, mahtu, aega ja koolitaja nime. Tunnistuse väljastamiseks küsitakse andmebaasis registreerimisel või koolituse alguses osaleja isikukoodi. Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad koolituse lõpus tagasiside küsimustiku.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on koolituskeskuse majandustegevuseteate registreerimisnumber 169377.