Vene keel A2- 44h

EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava: Vene keel A2

Õppekavarühm: 0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe kogumaht on 44 akad. tundi, millest 38 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 6 akad. tundi iseseisev töö. Täiendav info - puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Sihtgrupp - Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud Õppe alustamise tingimused - omab algteadmisi A1 tasemel.

Eesmärk: Tagada vene keele oskuse A2.1 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Omandab ja kinnistab vene keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara • Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes • Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest • Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel • Oskab põhjendada ja selgitada oma seisukohti nii kõnes kui kirjas • Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel

Õppesisu: Kontakandmed. Perekond ja sugulased. Haridus.Kontaktandmed. Telefonikõne. Avalikus kohas. Järjekorras. Turul. Kohvikus. Võõras linnas. Kodu ja kodulinn. Tee juhatamine, küsimine. Lähme külla. Ootame külalisi. Sissejuhatus grammatikasse.

Õppemeetodid: Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid: Mangus, I. 2010. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajele. Tallinn: TEA. Peets, K. 2010. Kuula & Korda. Vene keel tööl 1. OÜ Adelante Koolitus. Elson, P. 2009. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti- vene . Tallinn:TEA Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele. Hindamismeetod: Hindamiskriteerium Suuline vestlus õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogialast haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 15.03.2017