Arvutikasutuse baaskoolitus I grupp

Aeg:09.10.2023 10:00 - 13.10.2023 17:00
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:tasuta
Maht:30 ak/h
Sisu:

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel.

Sihtgrupiks on kõik täiskasvanud vanuses 18-74 a, kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega ja kelle digioskused on tagasihoidlikud või puuduvad üldse ning kes ei osale tasemeõppes.

Koolitused toimuvad: 09.10.2023-13.10.2023. Õppekava maht on 30 ak/h

E,9.okt. kell 10.00-14.30, 6 ak/h

T, 10.okt. kell 10.00-16.30, 8 ak/h

K,11.okt. kell 9.30-12.30, 4 ak/h

N,12.okt. kell 10.00-16.30, 8 ak/h

R,13.okt. kell 10- 13.10, 4 ak/h.

kokku 5 õppekorda.

Kursuse teemad Sissejuhatus arvutikasutamise töövõtetesse ja Interneti kasutamisse. Arvuti riistvara, tarkvara ja töökeskkonna tutvustus. Failihaldus ja erinevad failioperatsioonid. Interneti kasutamine enesetäienduseks, info otsimiseks, ning riigi ja KOV veebilehtedel olevate võimaluste kasutamiseks (e-teenused). Sotsiaalvõrgustikud. Küberturvalisus. Tekstidokumentide koostamine. Lihtsamate tekstidokumentide koostamine, redigeerimine ja salvestamine. Printimine. Tabelite koostamine. Lihtsamate tabelite koostamine, vormindamine ja salvestamine. Lihtsad valemid. Printimine. E-post. Isikliku e-posti loomine. Kirja kirjutamine, lugemine, vastamine jne. Manuse lisamine, avamine ja arvutisse laadimine. Netikett E-riik ja võimalused. ID-kaarti elektrooniline kasutamine. Autentimine erinevatesse keskkondadesse (riigiportaal, digilugu jne) ja dokumentide allkirjastamine. Mobiil-ID ja Smart-ID tutvustus. E-keskkonnad suhtlemiseks, õppimiseks. Zoom ja/või MS Teams keskkondade kasutamine

Õpiväljundid:

kasutab arvutit iseseisvalt lihtsamate ülesannete sooritamiseks sh koostades iseseisvalt lihtsamalt tekstidokumente ning tabelarvutuse tabeleid; omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest; teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee) ning allkirjastab dokumente kasutades e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID, Smart-ID); teab küberruumi riske ja oskab neid vältida; otsib internetist infot (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt) ning kasutab enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke; kasutab e-posti; kasutab e-keskkondi Zoom ja/või MS Teams teistega suhtlemisel ning koostöö tegemisel.

Hindamine: koolituse läbimiseks on vajalik osalemine auditoorses töös. Hindamisel kasutatakse praktilisi harjutusi, hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja: Ainar Varinurm arvutiõpetaja aastast 1994.

Registreeri  Registreeri koolitusele