Inglise kõnekeel (klienditeenindajatele) (algtase)

Aeg:28.03.2023 17:30 - 28.06.2023 19:15
Toimumiskoht:Jõhvis
Maksumus:560.00€
Maht:56 ak/h
Sisu:Kursus sobib neile, kes ei ole varem inglise keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. A1 tase- 56 tundi auditoorset tööd ja 28 tundi iseseisvat tööd. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Õppemeetodid: Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Sobiv õppematerjal algajatele, mis pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid

Mina ja minu perekond. Töö ja vaba aeg. Tänaval, teatris, avalikus kohas. Igapäevane keel, viisakusväljendid, palved ja pakkumised. Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Koha-, ajamäärad. Tööalane keel. Kliendikontakti loomine ja lõpetamine. Enda ja teiste tutvustamine. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine. Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine ja täitmine. Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Kursuse toimumise aeg:2-3 ak/ h

Kursuse maksumus: Hind sisaldab õppematerjale

Koolitaja: Larissa Jakimenko- lõpetas . Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2010 aastast.

Hindamismeetodid: Suuline vestlus, test.

Lõpetamise tingimused: Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 80% ulatuses ja sooritada lõputest. Lõpetamisel väljastatav dokument (soovi korral).

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise inglise keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Koolituse läbinu: 1) kasutab teenindusolukordadele kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kliendikontakti; 2) tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid; 3) vastab lihtsatele küsimustele, mis tulevad ette teenindusolukordades; 4) saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid lihtsates teenindusolukordades; 5) mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid teenindusülesannete piires; 6) mõistab lühikesi lihtsaid lauseid, fraase ja sõnumeid ja koostab neid ise. Saab aru väga lühikestest lihtastest tekstidest. 7) Oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi. 8) Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, infovahetust tuttavatel teemadel. 9) Oskab kaasa rääkida, kuid ei oska veel ise vestlust juhtida. Eesmärk on saada hakkama iseseisva keelekasutajana.

Registreeri  Registreeri koolitusele