Eesti keele algõpe

Aeg:11.04.2023 11:00 - 16.06.2023 18:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:386.00€
Maht:40 ak/h
Sisu:

Sihtgrupp 4-6 osalejat

Sihtrühm: • Õppijad, kes vajavad igapäevaseks toimetulekuks eesti keele oskust

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena omandab õppija algse keeleoskuse ja seeläbi mõnusam tunda ennast kindlamalt eestikeelses keelekeskkonnas.

Sisu: Enda ja teiste tutvustamine. Viisakusväljendid. Numbrid. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine ja kirjutamine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Õpiväljundid: Edukas koolituse läbinu: 1) kasutab kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase; 2) tutvustab ennast, oma lähedasi; 3) vastab lihtsamatele küsimustele, mis tulevad ette suhtlusolukordades; 4) saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid kaupluses, kohvikus jne ; 5) mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid 6) mõistab lühikesi lihtsaid lauseid, fraase ja sõnumeid.

Õppe kogumaht on 60 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).Õppetöö toimub

Õppemeetodid: Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid ja kommunikatiivset metoodikat. Arendame kuulamis- ja kõneoskust, et õppijal oleks julgust suhtlussituatsioonides keelt kasutada. Grammatikat omandatakse kontekstis ja suhtluse eesmärgil. Õppijaid julgustatakse kasutama olemasolevat keelekeskkonda: suhtlemist töökaaslaste ja sõpradega, kasutama lihtsamaid väljendeid teenistuses, mõistma kirjakeelekeskkonda.

Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ja kursuse lõpus toimub suuline vestlus.

Lõpetamisel väljastatakse tõend.

Registreeri  Registreeri koolitusele