Vene keele individuaalkursus

Aeg:28.09.2021 17:30 - 09.12.2021 19:45
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:1652.00€
Maht:kogumaht: 56 ak/h
Sisu:

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise vene keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õppesisu

Iseendast- Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine

Õpingud- Õpingute lühitutvustus

Töökoht- Oma töökoha lühitutvustus. Oma töökoha kirjeldamine

Amet ja tööülesanded- Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine

Töö ja palk.Töökoha plussid ja miinused- Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine.

Kliendid- Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus

Pakutav toode või teenus- Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm)

Probleemsed olukorrad- Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine

Teenindusasutusse- Kirjeldab teenindajat, klienti ja töösituatsiooni üldsõnaliselt

Vaba aeg- Kirjeldab oma huvialasid, tegevusi.

Transport. Liiklusmärgid- Sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.

Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Koha-, ajamäärad.

Õpiväljundid

Kursuse toimumise aeg: E ja K kell 17.30-19.45 või T kell 17.00-19.15

Kursuse maksumus: Hind sisaldab õppematerjale

Õppe kogumaht 56 akad. tundi, millest 44 akad. tundi on kontaktõpe ja 12 akad. tundi iseseisev töö.

Grupi suurus: 1-4 osalejat

Koolituse lõpuks õppija:

• Omandab ja kinnistab eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara

• Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes

• Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest

• Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel

• Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel

• oskab end lühivestluses mõistetavaks teha ja kaasa rääkida

Koolitajad: Ulvi Ratasepp- vene keel. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2019 aastast või

Larissa Lavrentjeva-Tartu Ülikool, vene keel ja kirjandus. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2020 aastast.

Lõpetamise tingimused: Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja sooritada lõputest ja läbida vestlus. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus õpiväljundite saavutamisel.

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise vene keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete enesehindamise skaala: http://www.hm.ee/index.php?044980

Registreeri  Registreeri koolitusele