Arvutikasutuse baaskoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse sihtrühm Täiskasvanud (vanuses 18-74) ja kes on arvuti ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Kursuse teemad

Sissejuhatus arvutikasutamise töövõtetesse ja Interneti kasutamisse.

Arvuti riistvara, tarkvara ja töökeskkonna tutvustus.

Failihaldus ja erinevad failioperatsioonid. Interneti kasutamine enesetäienduseks, info otsimiseks, ning riigi ja KOV veebilehtedel olevate võimaluste kasutamiseks (e-teenused).

Sotsiaalvõrgustikud. Küberturvalisus.

Tekstidokumentide koostamine. Lihtsamate tekstidokumentide koostamine, redigeerimine ja salvestamine. Printimine.

Tabelite koostamine. Lihtsamate tabelite koostamine, vormindamine ja salvestamine. Lihtsad valemid. Printimine.

E-post. Isikliku e-posti loomine. Kirja kirjutamine, lugemine, vastamine jne. Manuse lisamine, avamine ja arvutisse laadimine.

Netikett E-riik ja võimalused.

ID-kaarti elektrooniline kasutamine. Autentimine erinevatesse keskkondadesse (riigiportaal, digilugu jne) ja dokumentide allkirjastamine.

Mobiil-ID ja Smart-ID tutvustus.

E-keskkonnad suhtlemiseks, õppimiseks.

Zoom ja/või MS Teams keskkondade kasutamine

Õpiväljundid:

kasutab arvutit iseseisvalt lihtsamate ülesannete sooritamiseks sh koostades iseseisvalt lihtsamalt tekstidokumente ning tabelarvutuse tabeleid;

omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest;

teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee) ning allkirjastab dokumente kasutades e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID, Smart-ID);

teab küberruumi riske ja oskab neid vältida; otsib internetist infot (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt) ning kasutab enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

kasutab e-posti; kasutab e-keskkondi Zoom ja/või MS Teams teistega suhtlemisel ning koostöö tegemisel.

Hindamine: koolituse läbimiseks on vajalik osalemine auditoorses töös. Hindamisel kasutatakse praktilisi harjutusi, hindamine on mitteeristav.

Lõpetamise tingimused: Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust informaatika erialal. Täiskasvanute koolitamise kogemus.