Kodanikuks olemise ABC

Kogukonnaringides käsitletavad teemad

• Rahvusvahelisel tasandil: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?

• Riiklikul tasandil: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus).

• Kohalikul tasandil: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada?

• Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas.

Koolituse eesmärk Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud ning seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks.

Metoodika “Kodanikuks olemise ABC” toimub kogukonnaringina. Tegemist on õpiringi meetodiga, kus luuakse esmalt turvaline õhkkond ja võimalus olla aktiivselt kaasatud. Eestvedaja (juhendaja) pole ekspert vaid toetab ja suunab arutelu protsessi, et kõik saaksid kaasa mõelda ja arutelude käigus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning panustada seeläbi koos õppimisse. Vajadusel kaasab kogukonnaringi eestvedaja teema paremaks mõistmiseks eksperdi.

Teemad:

1. Tutvumine Tuttavaks saamine, kursuse kokkulepete sõlmimine, kogukonnaringi kava ja eesmärkide tutvustamine.

2. Võimude lahususe põhimõtted Tutvumine põhiseadusega. Seadusandlik ja täidesaatev võim riigis ja kohalikus omavalitsuses ja neid mõjutav õigusruum. Riik – kohaliku omavalitsuse ülesanded, rollid. Kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus ja valla/linnavalitsuse ülesanded. Tutvust tehakse peamiste institutsioonidega – riigikontroll, õiguskantsler jne. Kuidas mina saan toetada võimude lahususe põhimõtte järgimist?

3. Demokraatia ja valimised Selle kohtumise fookuses on valimised ja nendega seotud küsimused nagu: kas iga hääl loeb? Kuidas korraldatakse kohaliku omavalitsuse valimisi, kuidas riigikogu ja kuidas europarlamendi valimisi? Kuidas jagunevad mandaadid ja kes valib presidendi? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna valimistes osaleda?

4. Kodanik kui kogukonna liige Iga kodanik on osa kodanikuühiskonnast ja saab seeläbi ühineda, osaleda ja otsuseid mõjutada. Mis ühingud, mis valdkondades ja mis hoobadega saavad meie heaolu mõjutada? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna osaleda ja panustada kodanikuühiskonda? Mida saan teha annetades ja kuhu võiks vabatahtlikuna kaasa lüüa? Kust tean, mis vajadused kogukonnas on? Mis on kestlik eluviis (areng) ja kuidas vastutustundliku kodanikuna saan sellesse panustada?

5. Kuidas mõjutab meie elu Euroopa Liit? Eesti on osa Euroopa Liidust, Schengeni viisaruumist, NATOst. Mida see meile annab ja mida meilt võtab? Mis rolli meie elanike jaoks mängivad rahvusvahelised kuuluvused ja kuidas hea kodanikuna neisse panustada saan?

6. Kuidas lahendada konkreetset väljakutset? Erinevate kohtumiste käigus on vaadeldud erinevaid väljakutseid. Selle kohumise fookuses on võtta üks konkreetne kohalik või riiklik väljakutse ja selle lahendamisse panustada. Kuidas mina hea kodanikuna saan aidata ühiskondlikke väljakutseid lahendada?

7. Meedia ja selle mõju Kuidas jõuab minuni info maailmas, Euroopas, riigis ja kohalikus omavalitsuses toimuvast? Kuidas tean, millist infot usaldada ja kuidas tean, milline on info mõju mulle? Sotsiaalmeedia usaldusväärsus ja allikakriitilisus.

8. Kokkuvõtted ja tagasiside Eestvedaja/juhendaja teeb kokkuvõtte kogukonnaringis räägitust, püstitatud probleemidest ja pakutud lahendustest.

Õpiväljundid

Õppija

• mõistab kodanikuühiskonna toimimist ja teab kodaniku peamisi õigusi ja kohustusi,

• tunneb riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioonide vastutusalasid ja teab otsuste mõjutamise võimalusi,

• teab võimalusi, kuidas aktiivsema kodanikuna ühiskonnas panustada

Kogukonnaringid toimuvad 1X kord nädalas, neljapäeval, 3 akadeemilist tundi korraga. Õppekava maht on 16 akadeemilist tundi.

Õppemeetod: õpiring

Kogukonnaringi juhendaja omab kõrgharidust. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse.

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kogukonnaringi lõpetamisel väljastab korraldaja osaleja soovi korral tõendi.