MS Office-oskajast asjatundjaks

1. Õppekava nimetus: MS Office- oskajast asjatundjaks

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 0611-Arvutikasutus (ISCED-F 2013)

3. Eesmärgid ja õpiväljundid Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab kasutada MS Office tööriistadest Wordi, Excelit, Power Pointi ja Publisheri.

Õpiväljundid:

 Oskab koostada MS Wordis dokumente, tabeleid, neid vormindada , luua faile, kaustu, tunneb tekstitöötlust;

 Oskab ja kasutab Exceli võimalusi, tunneb peamisi töövõtteid, luua tabeleid, kasutada funktsioone, sisestada ja vormindada andmeid;

 Tunneb PowerPointi töökeskkonda ja oskab rakendada erinevaid kujundusmalle;

 tunneb Publisher töökeskkonda ja oskab seda kasutada.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 majanduslikult mitteaktiivsed inimesed,

 kutsehariduseta üle 55- aastased inimesed,

 majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega inimesed,

 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid Maht: 56 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd. Õppekeskkond: õpperuumis/arvutiklassis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvutite, data- projektoriga. Õppijate arv ühes grupis on 8 inimest Õppevahendid: kursuse jaoks loodud käsiraamat

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid Õppeprotsess: Kursuse õppekorra kestvus 3-6 ak/ h, õppetöö toimub 2-5 korda nädalas .

Õppesisu:  Tekstitööprogrammi Word kasutamine  Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine  Slaidiesitlusprogrammi PowerPoint kasutamine  Publikatsiooniprogrammi Publisheri kasutamine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 40 ak/h: loeng, aktiivõpe, esitluse koostamine, voldiku loomine, praktilised ülesanded jm. Iseseisev töö 16 ak/h: harjutuste tegemine, esitluse koostamine, voldiku loomine jm. Õppematerjalide loend: Kursuseks loodud käsiraamat

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõpu ülesanne positiivse tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Lõpu ülesanne (hõlmab läbitud teemasid)

Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab vastavalt juhisele ülesanded Wordis (tekstidokument koos tabeli ja diagrammiga), Excelis (palgaleht,ilmadiagramm), PowerPoint (esitluse loomine) ja Publisheris (visiitkaart ja voldik)

8. Väljastatav dokumendid Tunnistus väljastatakse, kui õppetöös on osaletud vähemalt 75% ulatuses, läbitud lõpu ülesanded ja iseseisvad tööd. Tõend kui on õppetöö osalus on alla 75%, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust informaatika erialal. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2007 (IT Koolitus).