Vene keele individuaalkursus

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 68 akad. tundi, millest 56 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 12 akad. tundi iseseisev töö. Täiendav info - puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp - Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud

Õppe alustamise tingimused - nõuded puuduvad

Eesmärk Tagada vene keele oskuse A2 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Omandab ja kinnistab eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara • Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes • Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest • Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel • Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel • oskab end lühivestluses mõistetavaks teha

Õppesisu 1. Iseendast- Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine 2. Õpingud- Õpingute lühitutvustus 3. Töökoht- Oma töökoha lühitutvustus. Oma töökoha kirjeldamine 4. Amet ja tööülesanded- Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine 5. Töö ja palk.Töökoha plussid ja miinused- Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine. 6. Kliendid- Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus 7. Pakutav toode või teenus- Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm) 8. Probleemsed olukorrad- Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine 9. Teenindusasutusse- Kirjeldab teenindajat, klienti ja töösituatsiooni üldsõnaliselt 10. Vaba aeg- Kirjeldab oma huvialasid, tegevusi. 11. Transport. Liiklusmärgid- Sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.

Õppemeetodid Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid Vene keele õpik. I.Mangus TEA Kirjastus Koolitaja koostatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium Suuline vestlus õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:Lõpetamisel väljastatakse õpiväljundite saavutamisel tunnistus või tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab filoogiaalast haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.