Arvuti algajatele ja veidi oskajatele

1. Õppekavarühm: Arvutikasutus

2. Õppekava koostamise alus: Arvutikasutaja oskustunnistus

3. Õppe kogumaht: 32 tundi auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas. Iseseisev töö puudub.

4. Sihtgrupp • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud • 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud • 20–34-aastased madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed • ääremaaliste valdade madala haridustasemega elanikud • aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi) • kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud • majanduslikult mitteaktiivsed eestlased ja venelased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele).

5. Õppe alustamise tingimused: Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks), sihtgruppi kuulumine.

6. Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti- ja ID-kaardi teenuseid.

7. Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: 1) Töötab arvutiga iseseisvalt, kasutades õigeid töövõtteid; 2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente; 3) kasutab vajaliku info leidmiseks Internetti; 4) leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta; 5) kasutab e-posti; 6) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

8. Õppe sisu Õppe ülesehitus ja maht Õppemeetodid

Töö alustamine ja lõpetamine, Windows`i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed. Praktiline töö õppekeskkonnas 2 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine Praktiline töö õppekeskkonnas 4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine Praktiline töö õppekeskkonnas 6 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine. Praktiline töö õppekeskkonnas 10 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett Praktiline töö õppekeskkonnas 4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine Praktiline töö õppekeskkonnas 6 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel