Saksa kõnekeele koolitus

Õppekavarühm: 222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe maht on 40 akad. tundi on kontaktõpe.

Täiendav info - Koolitus toimub 2-3 x nädalas 2-3 ak/h

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud. Vestlus, testi täitmine.

Eesmärk: Tagada saksa keeleoskuse A.1.1 tase, mis võimaldab aru saada ja kasutada tuttavaid sõnu ja fraase, kirjutada lühikesi, lihtsaid lauseid, jälgida aeglast juttu.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

• väljendama ennast (õpitud sõnavara piires lihtlausetega, õiget sõnade järjekorda kasutades) igapäevastes suhtlussituatsioonides (enda tutvustamine, telefonikõnedele vastamine, külaliste vastuvõtmine, tee juhatamine, piletite ostmine, toidu tellimine);

• kasutama lihtsamaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine);

• kirjeldama oma peret, tööd, harjumusi, hobisid, ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga;

• kirjutama lihtsaid kirju, teateid, täitma formulare, andma käske

Õppesisu: 1. Mina ja minu nimi 2. Igapäevane pereelu.Naabrid 3. Kodu ja kodulinn.Vaatamisväärsused 4. Kodukoha teenindusasutused. 5. Kaubandus. Sisseostude tegemine. 6. Transport. Liiklusmärgid. 7. Külaline linnas. Tee juhatamine 8. Meedia. Reklaam 9. Telefonisuhtlus. Telefonietikett. 10.Kontaktide loomine. Läbirääkimised. 11.Ametid ja töökohad. Töö ja puhkus.

Õppemeetodid: Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.

Õppematerjalid: Koolitaja koostatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid:

Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% (kaheksakümne viie) ulatuses ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium Kirjalik test Suuline vestlus

Õppija saab aru ja oskab lihtlausetega edastada igapäevasel teemal lugemis - ja kuulamistekstis sisalduva vajaliku informatsiooni; Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis; Õppija oskab koostada lihtsaid kirju, seostatud jutu; Õppija räägib lühilausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 85% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus. Juhul, kui ei soovita testi sooritada ja õppetöös on osaletud alla 85%, väljastatakse läbitud õppe kohta tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus : Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust.