Õpioskused teadlikule kodanikule

Erakool Ontika Täienduskoolituse õppekava: Õpioskused teadlikule kodanikule Õppekavarühm: Isikuareng Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 46 akad. tundi, millest 32 akad. tundi on kontaktõpe, 14 akad. tundi iseseisev töö. Täiendav info – õppetöö toimub 2x nädalas, õppekord 2-3 ak/h

Eesmärk: Arendada õppimisoskust ja sotsiaalsed oskusi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: • Üldkeskharidusega või sellest madalama haridusega töötavad või töötud täiskasvanud • Ääremaaliste valdade madalapalgalistel töökohtadel töötavad inimesed (töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast).

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • oskab analüüsida infot • oskab kasutada verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist • teab kommunikatsiooni ja informatsiooni hankimise erinevaid võimalusi, oskab saadud teavet mõista ja mõtestada • oskab analüüsida oma hetkeseisu, arengut ja edasisi õppimisvõimalusi.

Õppesisu Kust ja kuidas hangime informatsiooni. Info tõenäosuse analüüs. Milleks kommunikatiivsed oskused? Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Tagasiside. Mida on oluline arvestada? Kuidas paremini kuulda ja näha? Mida tahaksin endast teada anda ja kuidas seda veenvalt teha? Meie suhtlusringkond. Kellega lävime? Kuidas? Mina- teade, sina- tead, meie- teade. Psühholoogiline grupitöö Millised me oleme. Mina kui õppija. Mis ja millal on oluline? Koostöö ja koosõppimine.

Õppemeetodid: Loengud, arutelud, rühmatöö, meeskonnatöö harjutused, suhtlemismängud. Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga. Õppematerjalid: Koolitaja koostatud õppematerjalid Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses. Õpiväljundite saavutamist ja õpioskuste edenemist hinnatakse suulise vestluse, küsimuste ja vastuste ning vahetu tagasiside vormis. Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust ja täiskasvanute koolitamise kogemus.