Hobide ja harrastuste rakendamine ettevõtluses

Õppe kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe ja 12 akad. tundi iseseisev töö. Sihtgrupp • keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, • üle 50-aastased aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, • ääremaaliste valdade madala sissetulekuga inimesed. Õppe alustamise tingimused Hobi või harrastusega (sport, käeline tegevus, rahvakunst) tegelemine tasemel, mis võimaldab oma oskusi teistele õpetada või toodet müügiks valmistada. Eesmärk Koolituse lõpetajad oskavad rakendada oma hobi või harrastust ettevõtluses ja planeerivad selleks oma edasise õppimise. Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: • teab erinevaid võimalusi oma hobi või harrastusega omandatud oskuste rakendamiseks ettevõtluses, • töötab oma hobi või harrastuse baasil välja toote või teenuse, • oskab seada eesmärke ja planeerida tegevust eesmärkide saavutamiseks, • planeerib oma edasist õppimist. Õppesisu Auditoorne töö: Eesmärkide seadmine, algatusvõime, ettevõtlikkus. Kuidas töötada välja toode või teenus, kuidas määratleda sihtrühmad, konkurendid ja kuidas teha turundusplaan? Kuidas hobi või harrastusega raha teenida? Lihtsa äriplaani koostamine. Õppimisvõimalused, õppimise planeerimine. Iseseisva tööna tuleb välja töötada toode või teenus ja koostada lihtne äriplaan. Lisaks tuleb analüüsida oma õppimise vajadust ja planeerida milliseid teadmisi ja oskusi on vaja õppida. Koolituse läbimisel väljastatav dokument Hindamise läbinud ja õpingute lõpetamise nõuded täitnud osalejale väljastatakse tunnistus. Teistele osalenutele väljastatakse tõend vastavalt osaletud tundide mahule.