Vabatahtlik töö – start karjäärile

Sihtgrupp • 20-34 ja üle 50-aastased keskhariduseta või erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, • ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed, • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed. Õppe kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe ja 12 akad. tundi iseseisev töö. Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • teab vabatahtliku töö võimalusi ja perspektiive ning erinevaid eneserakendamise võimalusi, • oskab seada eesmärke ja koostada tegevusplaani, • planeerib oma edasist õppimist. Õppesisu Auditoorne õpe: Eesmärkide seadmine, algatusvõime, ettevõtlikkus. Vabatahtlik töö, selle olemus ja perspektiivid. Kuidas teha vabatahtlikku tööd erinevates valdkondades: looduskeskkond, spordi- ja kultuuriüritus, töö noorte- ja lastega? Eneseareng, algatusvõime, ettevõtlikkus. Mis võimalusi pakub vabatahtlik töö? Kuidas rakendada vabatahtlikku tööd karjääri planeerimisel ja kasutada seda hüppelauana? Õppimisvõimalused, õppimise planeerimine. Praktiline tegevus: vabatahtlik töö looduskeskkonnas, spordi- ja/või kultuuriüritusel, noortele- ja lastele suunatud õpitoas. Iseseisev töö: • Ette antud ürituse kava, ettevalmistava ja läbi viiva tegevusplaani koostamine rühmatööna. Tegevusplaan peab sisaldama: ettevalmistavad tegevused, ettevalmistavate tegevuste ajakava, materjalide ette valmistamine, partnerid, ürituse tegevuste kirjeldus, vahendite loetelu jne. • Eneseanalüüsina oma õpivajadusest lähtuvalt edasise õppimise planeerimine. Õppemeetodid: Auditoorne õpe, rühmatööd, diskussioonid, meeskonnatöö, praktiline õpe vastavas keskkonnas. Õppematerjalid: Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% kontaktõppe tundides, osalemine rühmatöös ning oma edasise õppimise planeerimine.