Eesti keel vene keele baasil

˂Õppetöö toimub 2 x nädalas, õppekord 2-3 ak/h ˂Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: ˂ riigikeeleoskuseta inimesed 20-34 aastased ja üle 55 aastased inimesed, ˂ majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud 20-34 aastased ja üle 55 aastased, inimesed, ˂ vähenenud töövõimega inimesed ˂ kutsehariduseta mitte-eestlased ˂ Algtesti täitmine. ˂Eesmärk: Saada iseseisvaks keelekasutajaks. ˂Õpiväljundid: Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina; Mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik; Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, koolis, vabal ajal jne.; Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub tema huvivaldkonda; Oskab kirjutada tuttaval teemal otsesõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. ˂Õppesisu : Kodu ja naabrid. Toitumisharjumused. Tutvumine võõra inimesega. Perekondlikud tähtpäevad. Ootamatud olukorrad. Lähme välja! Teenindusasutused. Hoolitseme tervise eest! Hoolitseme tervise eest! Kaubanduskeskuses. ˂Õppemeetodid: Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust. ˂ Õppekeskkond:Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga. ˂Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks. ˂Õppematerjalid: Õppekomplekt Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik (2006) „Naljaga pooleks“ Iduleht OÜ. Mare Kitsnik, Leelo Kingsepp (2006) "Avatud uksed" TEA Kirjastus. Inga Mangus, Merge Simmul (2015) " Tere taas! Kirjastus Kirjatark. A.Valmis, L.Valmis (2004) "Lihtne eesti keele grammatika" TEA Kirjastus. Eesti keele on-line kursus: www.keeleklikk.ee M.Pest, H.Ahi (2011) "T nagu Tallinn" TEA Kirjastus. Koolitaja koostatud õppematerjalid ˂Nõuded õpingute lõpetamiseks: Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele. ˂Hindamismeetod Hindamiskriteerium ˂Kirjalik test Suuline vestlus Õppija saab aru ja oskab edastada igapäevasel teemal lugemis - ja kuulamistekstis sisalduva vajaliku informatsiooni; Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis; Õppija oskab etteantud teemal koostada kirju, seostatud jutu; Õppija räägib seostatud lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele. ˂Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 75% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus. ˂Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust.