Minu arenguvõimalused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid

Võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi I moodul projektis „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis“

1. Õppekavarühm Isikuareng

2. Õppekava koostamise alus Puudub

3. Õppe kogumaht: 48 ak/h= 3 x 16 tundi auditoorset tööd

4. Sihtgrupp

• majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta inimesed;

• 20-34 ja 55-64 aastased erialase hariduseta elanikud;

• ääremaaliste valdade erialase hariduseta või/ja keskhariduseta elanud;

• madalapalgalisel ametikohal töötavad inimesed.

Optimaalne grupi suurus on 12-14 inimest

5. Õppe alustamise tingimused: Vastavus sihtgrupile.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute õppimisoskust, parandada nende õpihoiakuid ning julgustada jätkama oma haridusteed.

7. Õpiväljundid Edukas koolituse läbinu:

• Mõistab oma soove ja vajadusi;

• Julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;

• Oskab seada uusi eesmärke ja sihte;

• Teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.

8. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe sisu Õppe ülesehitus ja maht

Õppemeetodid

Teadlik arenemine:

Mida muudavad muutused?

Oma soovide ja vajaduste tundmine;

Eesmärkidele pühendumine;

Võimalused elukestvas õppes osalemiseks.

Koolituse maht on 16 audit. tundi.

Toimub õppimisvõimlauste tutvustus (ekskursioon piirkonna kutseõppeasutusse või täiskasvanute gümnaasiumisse, täienduskoolitusvõimaluste tutvustus). Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Rühmatööd, individuaalne töö, rollimäng, debatt.

Koolitajad teevad kõik, et tagada positiivne õhkkond grupis. Professionaalsed koolitajad lähtuvad mitmekesisest (heterogeensest) grupist ja innustavad neid jätkama elukestvas õppes.

9. Õppematerjalide loend: Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid.

10. Lõpetamise tingimused, hindamine ja väljastatav dokument Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Enesehindamine ja enesearengu plaani koostamine Õppija on hinnanud on võimeid, oskusi ja soove, koostanud selle põhjal kirjaliku enesearengu plaani järgmiseks aastaks ja seda rühma liikmetele tutvustanud

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Hindmaisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

11. Õppekeskkonna kirjeldus Täiskasvanute õppeks sobivalt kujundatud õpperuumid, kus on olemas kohane mööbel (toolid-lauad), õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor), paber- vm tahvel ja muud vajalikud abivahendid vms.

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või/ja töökogemuse kirjeldus Koolitajatel on psühholoogiaalaste või suhtlemise koolituste läbiviimise kogemus, kõrgharidus psühholoogias või sotsiaaltöös ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse olemasolu.

13. Muu vajalik lisainfo Soovitav, et õppija osaleb kõigis 3 võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi moodulis. Koolitustel tutvutakse ka kohalike lähemate õppimisvõimalustega (igale grupile korraldatakse ekskursioon piirkonna kutseõppeasutusse või tulevad KÕA ja ka piirkondike täienduskoolitusasutuste esindajad õppimisvõimalusi tutvustama).