ESF projektid

kursuslaste tööd

Struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ja Eesti Vabaharidusliidu partnerina osaleme aastatel 2017-2019 järgmistes projektides:

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

„Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning pakutavad koolitused on sihtrühma vajadusi arvestavad ja kvaliteetsed.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks.

Struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ja Tartu Rahvaülikooli partnerina osaleme 2017-2019 projektis:

"Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis"

Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.
Projektide tegevuste priorteetseteks sihtgruppideks on: põhi-ja keskhariduseta, ja/või erialase hariduseta täiskasvanud; majanduslikult mitte aktiivsed eestlased ja mitte-eestlased; ääremaaliste valdade põhi-, kesk- ja erialase hariduseta elanikud; teised elukestvas õppes vähem osalenud elanikud.