Tunne oma arvutit

Täienduskoolituse õppekava: Tunne oma arvutit

Õppekavarühm 0611-Arvutikasutus

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 50 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 40 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 10 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info - Kursuse õppekorra kestvus 4 ak/ h

Sihtgrupp:

• kesk-ja erialase hariduseta 20-34 aastased elanikud

• erialase hariduseta 55-64 aastased elanikud

• majanduslikult mitteaktiivsed 35-54 aastased eestlased ja mitte- eestlased

• kutsehariduseta 20-50 aastased mitte- eestlased

• kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad kesk- ja erialase hariduseta inimesed

• vähenenud töövõimega kesk- ja erihariduseta inimesed

Alustamise tingimused: Vajalik on arvutikasutuse oskus tavakasutaja tasemel.

Eesmärk: Mooduli eesmärgiks on võimaldada osalejatele piisava oskusteabe, et iseseisvalt kasutada internetti ja selle võimalusi oma karjääri planeerimisel ja toetamisel.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

• Teab interneti tähtsust ja vajalikkust infoühiskonnas

• Oskab kasutada erinevaid enimkasutatavaid otsingumootoreid (google.ee, neti.ee)

• Oskab kasutada valitud elektroonilise kirja haldamise keskkonda

• Oskab kasutada ID-kaardi rakendust

• Oskab leida www.eesti.ee vajalikku informatsiooni

Õppesisu: Mooduli eesmärgi saavutamiseks läbitakse järgnevad teemad:

• Interneti olemus praktilise näite baasil, mootorite kasutamine

• E-post

• ID –kaardi kasutamine

• e-riigi võimalused

• Kodaniku ametlik elektrooniline aadress: https://www.eesti.ee/est

Õppemeetodid: Aktiivõpe

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvutite, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamine: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja praktiline töö (demonstratsioon) koolitusel käsitletu edasiseks rakendamiseks. Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui õppetöös on osaletud vähemalt 75% ulatuses, läbitud praktiline töö, kui on õppetöö osalus on alla 75%, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust informaatika erialal. Täiskasvanute koolitamise kogemus.