Aktiivtegevuste instruktor matkamise valdkonnas

Õppekava nimetus: Aktiivtegevuste instruktori koolitus matkamise valdkonnas

Õppevaldkond: Isikuareng

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard. Aktiivtegevuste instruktor, tase 4, spetsialiseerumine - matkamine

Õppe kogumaht: 62 akadeemilist tundi, sh 50 tundi kontaktõpe (30 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktiline töö) ja 12 tundi iseseisev töö

Sihtgrupp:

• majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta elanikud;

• erialase hariduseta mitte-eestlased;

• ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta elanikud;

• 20-34 aastased ja üle 55-aastased erialase hariduseta elanikud;

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal õpioskused ning aktiivtegevuse instruktori tööks vajaminevad põhiteadmised ja -oskused, et jätkata selles valdkonnas enda arendamist.

Õpiväljundid:

• Oskab seada eesmärke ja planeerida tegevust eesmärkide saavutamiseks.

• Oskab ette valmistada matku erinevatele sihtrühmadele.

• Planeerib oma edasist õppimist.

Õppesisu: Retkejuhi töö iseloom. Algatusvõime. Ettevõtlikkus. Õpioskused (16 ak/ tundi kontaktõpet)

Retkejuhi kutsestandard ja töö eripära (1 ak/h)

Isikuomadused ja nende arendamine (2 ak/h)

Eesmärkide seadmine. Algatusvõime, ettevõtlikkus (2 ak/h)

Planeerimisoskus (2 ak tundi)

Oskus tegutseda plaanipäraselt, ettevaatavalt ja muutuste olukorras (2 ak/h)

Oskus koguda andmeid, materjale ja neid töödelda (3 ak/h)

Õpioskused. Õppimisvõimalused, õppimise planeerimine (1 ak/h)

Enda tugevuste ja nõrkuste analüüsimine teiste juhendajana (1 ak/h)

Aktiivtegevust/ matkamist puudutav seadusandlus (2 ak/h)

Riskikäsitlusoskus (2 ak/h)

Matkade ettevalmistamine (18 ak/ tundi kontaktõpet)

Piirkonna eripära kasutamise oskus (9 ak/h)

Matkade ettevalmistamine (3 ak/h)

Topograafia ja orienteerumine maastikul (2 ak/h)

Matkaradade, -marsruutide ja -pakettide planeerimine (4 ak/h)

Sotsiaalsed oskused. Retkede läbiviimine. Teenuste arendus ja turundus (16 ak tundi kontaktõpet)

Retkedeks valmistumine ja läbiviimine (2 ak/h)

Suhtlemisoskus (2 ak/h)

Esinemisoskus (2 ak/h)

Juhendamise-, vahendamise-, suunamisoskus (3 ak/h)

Koostöö oskus (2 ak/h)

Grupiprotsessid (2 ak/h)

Tootearendus (1 ak/h)

Turundus. Müük (2 ak/h)

Õppemeetodid: Loeng, rühmatööd, aktiivõpe, vaheldusmeetod, praktiline õpe.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi koolitusruumis 4 korda ja looduskeskkonnas 2 korda.

Iseseisva töö kirjeldus: Koostatud üks matkamarsruut, üks matkapakett ning analüüsinud eneseanalüüsina oma tugevusi ja nõrkusi õppijana ja teiste juhendajana.

Õppematerjalid: Koolitaja antav jaotusmaterjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitatav on läbinud 75% koolitusmahust ja esitlenud iseseisvalt koostatud tööd.

Hindamismeetodid: Iseseisvate tööde koostamine ja esitlus.

Hindamiskriteeriumid: Matkamarsruudi ja matkapaketi planeerimisel lähtub piirkonna eripärast ja sihtrühmast ning kasutab õpitud eesmärgistamise, planeerimise ja riskide maandamise oskusi. Eneseanalüüsis analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi õppija ja teiste juhendajana ning hindab oma õpivajadusi. Koolituse läbimisel väljastatav dokument Hindamise läbinud ja õpiväljundid saavutanud osalejale väljastatakse tunnistus, teistele osalenutele väljastatakse tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-/ töökogemuste kirjeldus: Turismialane haridus, atesteeritud Meistergiid, täiskasvanute koolitamise kogemus.