Õppekava - Eesti keel B2

EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel B1 tase Õppekavarühm 222-Võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded B1 tasemele. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 400 akad. tundi, millest 160 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 100 akad. tundi praktiline töö), 140 akad. tundi praktika ning 100 akad. tundi iseseisev töö. Täiendav info - puudub Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp - Vene või muukeelne täiskavanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud. Õppijad, kes on eelnevalt omandanud eesti keele A2 tasemel. Õppe alustamise tingimused - Algtesti täitmine. Eesmärk Mitte- eestlastele mõeldud kommunikatiivse eesti kõne- ja kirjakeele praktiline õpe. Tagada eesti keele B1 oskustase, mis võimaldab toime tulla igapäevaelus. Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Mõistab kõike olulist endale tuttavatel teemadel • Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne. • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi ja eesmärke • Oskab lühidalt põhjendada- selgitada oma seisukohti ja plaane • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. • Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi, muljeid. Õppesisu 1. Mina ja minu lähedased 1.1 Mina pilt 1.2 Mina ja mu pere 1.3 Meie sugulased ja tuttavad 1.4 Kelle seltskonda ma eelistan 2. Minu kodu, kus ma elan ja kes ning mis on meie naabruses 2.1 Kus mu kodu asub 2.2 Milline on minu kodu 2.3 Täpsustamine 2.4 Pildi illustreerimine (sõnaline) 3. Minu suhted 3.1 Tööalased 3.2 Huvialased 3.3 Juhuslikud 3.4 Informatsiooni allikad 3.5 Arvamus, hinnang, täpsus 4. Haridusest 4.1 Minu haridustee 4.2 Huvid, soovid, unistused lapsepõlves ja hiljem 4.3 Mida oleksin õppinud veel? 4.4 Mida oleks mul vaja teada täna? 5. Valiklugemine 5.1 Info leidmine 5.1.1 Ajalehest 5.1.2 Raadiost 5.1.3 Reklaamist 6. Tõlge, semantika, semiootika 7. Diskussioon 8. Dramatiseering 9. Ajurünnak 10. Omandatu mõõtmine ja hindamine 10.1 Lünktekstid 10.2 Valikvastused 10.3 Analüütilised testid 11. Ametikeel. Selle kasutamissfäär 12. ametiasutused ja muud vajalikud käigud 12.1 dokumendid, blanketid, maksekorraldused 12.2 teatised, kokkuvõttes, ülevaated 12.3 Iseenda või ettevõtte esindamine 12.4 Lööv ja atraktiivne suuline esinemine 13. Neid asju ülteme eesti keeles nii... Õppemeetodid Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust. Monoloog. Aktiivne kuulamine. Dialoog. Mitteverbaalne suhtlemine. Emotsioonide sõnaline väljendamine. Analüüs. Eesmärgistatud infootsing loetust, kuuldust. Rollimängud. Rollijaotus Videotreening. Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuum on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga ja muu vajaliku inventariga. Iseseisva töö kirjeldus Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks. Õppematerjalid Õppekomplekt Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik (2006) „Naljaga pooleks“ Iduleht OÜ. I. Mangus, M.Simmul (2015) " Tere taas! Kirjastus Kirjatark. M.Kitsnik, L.Kingsepp (2006) "Avatud uksed" TEA Kirjastus. A.Valmis, L.Valmis (2004) "Lihtne eesti keele grammatika" TEA Kirjastus. Eesti keele on-line kursus: www.keeleklikk.ee Koolitaja koostatud õppematerjalid Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% (kaheksakümne viie) ulatuses ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele. Hindamismeetod Hindamiskriteerium Kirjalik test. Suuline vestlus Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis - ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni; Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis Õppija suudab etteantud teemal koostada lihtsa, seostatud jutu Õppija räägib lihtsate seostatud lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele. Koolituse läbimisel väljastatav dokument Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 85% ulatuses, läbitud kirjalik test, suuline vestlus. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust. Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 24.03.2016 Registri number - 6344HTM