Vene keel B1 tase

Erakool Ontika Täienduskoolituse õppekava: Vene keel B1 tase

Õppekavarühm: 0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded B1 tasemele.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe kogumaht on 44 akad. tundi, millest 44 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info - Kursus toimub 2-3 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/ h Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp - Eestikeelne täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud.

Õppe alustamise tingimused - Õppijad, kes on eelnevalt õppinud ja omandanud vene keele A2 tasemel.

Eesmärk: Tagada vene keele oskuse B1.1 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: • Saab aru põhilisest infost igapäevaelu või tööga seotud teemadel. • Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne. • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. • Oskab edasi anda jutu sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Õppesisu: Iseendast.Igapäevane elu ja tegevused. Haridustee. Töö ja tööülesanded. Ametid ja asutused. Kliendid ja teenindajad. Pakutav toode või teenus. Teenindusasutuses. Vaba aeg. Huvialad. Reisimine.

Õppemeetodid: Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, paaristöö.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.

Õppematerjalid: Mangus, I. 2010. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajele. Tallinn: TEA. Peets, K. 2010. Kuula & Korda. Vene keel tööl 1. OÜ Adelante Koolitus. Elson, P. 2009. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti- vene . Tallinn:TEA Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida test ja suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium

Suuline vestlus Õppija räägib lihtlausetega kursusel läbitud teemadest, vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogiaharidust. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 23.02.2017