Inglise keel tööalaseks suhtluseks

Erakool Ontika Täienduskoolituse õppekava: Inglise keel tööalaseks suhtluseks

Õppekavarühm:0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus:Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A2- B1 tasemele.

Õppe kogumaht on 24 akad. tundi, millest 24 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info - Kursus toimub 2-3 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/ h

Sihtgrupp - Eestikeelne täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud.

Õppe alustamise tingimused - Kursus sobib õppuritele, kelle inglise keele tase on A2-B1

Eesmärk: Tagada inglise keele oskus tööalaseks suhtluseks A2-B1 tasemel.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

• Ettevõttesse saabunud külalist viisakalt vastu võtta, pakkuda külalisele kohvi, näidata tööruume, külalist kolleegidele tutvustada;

• Enne koosolekut viisakalt vestelda, rääkida oma vaba-aja tegevustest, reisikogemustest;

• Koosolekul sõna võtta, kolleegide arvamust küsida, nõustuda või vastu vaielda;

• Pakkuda külalisele meelelahutust, näidata külalisele oma kodulinna, anda soovitusi, kuhu minna ja mida teha, juhatada teed, kutsuda külalist välja, ettepanekutega nõustuda või ettepanekust ära öelda;

• Külalisega koos väljas süüa sh toitu tellida, söögi ajal vestelda, rääkida oma perest, oma haridusest, kedagi tänada;

• Konverentsil või muul tööalasel üritusel vestelda, tutvustada oma ettevõtet, rääkida oma tööülesannetest, alustada ja jätkata vestlust võõra või tuttava inimesega

Õppesisu: Kohtumiste kokkuleppimine, plaanide tegemine, külaliste vastuvõtmine, külalise tutvustamine, viisakas vestlus e small talk, oma vaba aja tegevustest rääkimine, ettepanekute tegemine, tee juhatamine, väljas söömine, oma perest ja haridusest rääkimine, koosolekul/konverentsil sõna võtmine, vestluse alustamine võõra inimesega, oma asutuse/tööülesannete tutvustamine.

Õppemeetodid: Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õppeklass on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid: Kursust läbiviiva koolitaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: Suuline vestlus

Hindamiskriteerium: Õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogiaharidust. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 22.02.2017