Vene keel A2 tase-38 h

MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava: Vene keel A2 tase Õppekavarühm:0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A2 tasemele.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 38 akad. tundi, millest 38 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info - Kursus toimub 2-3 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/ h

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Eestikeelne täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud. Õppijad, kes on eelnevalt õppinud ja omandanud vene keele A1 tasemel.

Õppe alustamise tingimused - Suuline vestlus

Eesmärk: Tagada vene keele oskuse A2.1 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

• Saab aru põhilisest infost, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega;

• saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest;

• Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest;

• Oskab lühilausetega põhjendada ja selgitada oma seisukohti nii kõnes kui kirjas;

• Teab klienditeenindusega seotud sõnavara.

• Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis võimaldavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel ja end huvitavatel teemadel;

Õppesisu:

1. Iseendast.

2. Igapäevane elu ja tegevused.

3. Haridustee.

4. Töö ja tööülesanded.

5. Ametid ja asutused.

6. Kliendid ja teenindajad.

7. Pakutav toode või teenus.

8. Teenindusasutuses.

9. Vaba aeg. Huvialad.

10. Reisimine.

Õppemeetodid:Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga. Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid:

Mangus, I. 2010. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajele. Tallinn: TEA.

Peets, K. 2010. Kuula & Korda. Vene keel tööl 1. OÜ Adelante Koolitus.

Elson, P. 2009. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA

TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti- vene . Tallinn:TEA

Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida test ja suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: Kirjalik test. Suuline vestlus

Hindamiskriteerium: A2 taseme testi täitmine Õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele. Õppija täidab A2 taseme testi, maksimum punktide arv 60.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui õppetöös on osaletud vähemalt 85% ulatuses, läbitud suuline vestlus ja kirjalik tasemetest, kui on õppetöö osalus on alla 85%, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoogialast haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus. Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 28.02.2017