Koduaia haljastus

EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava: Koduaia haljastus

Õppekavarühm:622-Aiandus

Õppekava koostamise alus: puudub

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 8 akad. tundi, millest 8 akad. tundi on kontaktõpe (sh 2 tundi praktiline töö).

Sihtgrupp - Aia omanikud, talupidajad, aiandushuvilised

Õppe alustamise tingimused - osalejate vaba tahe

Eesmärk: Pakkuda turvalist õpikeskkonda, kus osalejad saavad omandada ja täiendada teadmisi ning oskusi , mis on vajalikud täiskasvanutele aedade ja haljasalade kujundamisel, haljastamisel

• Täiendada seniseid teadmisi aiakujunduse valdkonnas

• Tutvuda uute haljastuse valdkonnas kasutatavate liikide ja kultivaridega

• Saada praktiline ettevalmistus aiaplaani, haljastusplaani koostamiseks

• Omandada oskused kompleksseteks lahendusteks aiaplaani, haljastusplaani koostamisel

• Osata analüüsida ja leida parimaid lahendusi aiaomaniku, haljasala omaniku huvides

• Selgitada ja väärtustada aiakujunduse põhimõtteid

• Teadvustada oma isikupärast stiili aiakujundajana ja selle eetilisi aluseid

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

• Saab praktilise kogemuse aiaplaani, haljastusplaani koostamisest

• Saab uusi teadmisi liikidest ja kultivaridest

• Oskab koostada eskiisi enda poolt valitud aiale

• Teab, kuidas leida parimaid lahendusi aiaplaani, haljastusplaani koostamisel lähtuvalt omaniku huvidest

• Teab aiakujunduse põhimõtteid, aiastiile

• Oskab ennast väärtustada tegevuste protsessis

Õppesisu:

Haljastuse planeerimine / maakodu, eraaed maapiirkonnas ja linnas/.

Pererahva huvid ja vajadused haljasala planeerimisel.

Haljastuse rajamine, soovitatavad materjalid.

Puud ja põõsad haljastuses, kuidas teha valik. Praktiline osa. Püüame süveneda puude hingeellu. Rododendronid

Aia kujundamine. Aiaruumi jaotamine, aia stiilid.

Mõtisklus enda aiast ja joonis.

Koduaia hooldamine.

Arutelud , küsimustele vastamised.

Lõputöö: aiaplaan

Õppemeetodid: Loeng õpperuumis ja pargis/ haljasalal, aia kavandi/ joonise koostamine.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi loenguruumis ja pargis/ haljasalal.

Iseseisva töö kirjeldus: mõtiskleda enda aiast, koostada kavand/ joonis

Õppematerjalid:Koolitaja koostatud materjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös, aiaplaani koostamine

Hindamismeetod Hindamiskriteerium Praktiline töö õppija koostab aiaplaani. Koostatud on aiaplaan.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument OÜ Helcomer või Ontika Koolituskeskuse tõend ( ilma lõputööta) või tunnistus

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab aiandus-, metsandusalast haridust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.