Õppekava- Kõneleme eesti keeles

EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava: Kõneleme eesti keeles

Õppekavarühm:222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht on 58 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 18 akad. tundi iseseisev töö. Täiendav info - Koolitus toimub 2-3 x nädalas 2-3 ak/h

Sihtgrupp - Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud Õppe alustamise tingimused - Õppijad, kes on eelnevalt omandanud eesti kõnekeele B1 tasemel. Algtesti täitmine.

Eesmärk:Tagada eesti kõnekeeleoskuse B2.1 tase, mis võimaldab koostada lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal, kirjeldada sündmusi, kogemusi, unistusi ja eesmärke, lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane. Eesmärk on saada iseseisvaks keelekasutajaks.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest. • Saab aru enamiku teleuudiste ja filmide sisust. • Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt. • Oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. • Oskab kirjutada selgeid tekste talle huvi pakkuvatel teemadel. • Oskab kirjutada kirju, milles põhjendab oma seisukohti, kirjeldab kogemusi.

Õppesisu: 1. Mina ja minu nimi 2. Igapäevane pereelu.Naabrid 3. Kodu ja kodulinn.Vaatamisväärsused 4. Kodukoha teenindusasutused. 5. Kaubandus. Sisseostude tegemine. 6. Transport. Liiklusmärgid. 7. Külaline linnas. Tee juhatamine 8. Meedia. Reklaam 9. Telefonisuhtlus. Telefonietikett. 10.Kontaktide loomine. Läbirääkimised. 11.Ametid ja töökohad. Töö ja palk.

Õppemeetodid Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.

Õppematerjalid: M.Kitsnik, L.Kingsepp (2006) "Avatud uksed" TEA Kirjastus. A.Valmis, L.Valmis (2004) "Lihtne eesti keele grammatika" TEA Kirjastus. M.Pest, H.Ahi (2011) "T nagu Tallinn" TEA Kirjastus. Eesti keele on-line kursus: www.keeleklikk.ee Koolitaja koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks:Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% (kaheksakümne viie) ulatuses ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod, Hindamiskriteerium: Kirjalik test. Suuline vestlus. Õppija saab aru ja oskab edastada igapäevasel teemal lugemis - ja kuulamistekstis sisalduva vajaliku informatsiooni; Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis; Õppija oskab etteantud teemal koostada kirju, seostatud jutu; Õppija räägib seostatud lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 85% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus. Juhul, kui ei soovita testi sooritada ja õppetöös on osaletud alla 85%, väljastatakse läbitud õppe kohta tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust. Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 24.03.2016