Õppekava-Eesti keele B1

EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel B1 tase

Õppekavarühm 0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht: 54 akad. tundi, millest 38 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 16 akad. tundi iseseisev töö).

Sihtgrupp - Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud

Õppe alustamise tingimused- Õppijad, kes on eelnevalt omandanud eesti keele A2 tasemel. Algtesti täitmine.

Eesmärk Tagada eesti keeleoskuse B1 tase, mis võimaldab koostada lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal, kirjeldada sündmusi, kogemusi, unistusi ja eesmärke, lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane. Eesmärk on saada iseseisvaks keelekasutajaks.

Koolituse lõpuks õppija: • Saab aru põhilisest infost igapäevaelu või tööga seotud teemadel. • Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne. • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. • Oskab edasi anda jutu, filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. • Oskab koostada lihtsaid tekste tuttaval teemal. • Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi, muljeid.

Õppesisu 1. Kodu ja naabrid. 2. Toitumisharjumused. 3. Tutvumine võõra inimesega. 4. Perekondlikud tähtpäevad. 5. Ootamatud olukorrad. 6. Lähme välja! 7. Teenindusasutused. 8. Hoolitseme tervise eest! 9. Telefonisuhtlus. 10. Kaubanduskeskuses.

Õppemeetodid: Kasutatakse kõigi osaoskuste arendamiseks sobivat metoodikat, et tõsta õppurite kutsealast, keelelist, kommunikatiivset pädevust.

Õppekeskkond:Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus:Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnitamiseks.

Õppematerjalid: Õppekomplekt Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik (2006) „Naljaga pooleks“ Iduleht OÜ. Inga Mangus, Merge Simmul (2015) " Tere taas! Kirjastus Kirjatark. Mare Kitsnik, Leelo Kingsepp (2006) "Avatud uksed" TEA Kirjastus. Valmis, A., Valmis, L. (2004) "Lihtne eesti keele grammatika" TEA Kirjastus. Eesti keele on-line kursus: www.keeleklikk.ee Koolitaja koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% (kaheksakümne viie) ulatuses ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele. Hindamismeetod Hindamiskriteerium:Kirjalik test. Suuline vestlus Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis - ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni; Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis Õppija suudab etteantud teemal koostada lihtsa, seostatud jutu Õppija räägib lihtsate seostatud lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 85% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus. Juhul, kui ei soovita testi sooritada ja õppetöös on osaletud alla 85%, väljastatakse läbitud õppe kohta tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogilist haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitamise kogemust. Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 23.02.2017