Vene keel A2- õppekava-54 h

Erakool Ontika

Täienduskoolituse õppekava: Vene keel A2

Õppekavarühm 0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 54 akad. tundi, millest 54 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö.

Täiendav info - puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp - Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud Õppe alustamise tingimused - omab algteadmisi vene keelest

Eesmärk Tagada vene keele oskuse A2 tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Omandab ja kinnistab vene keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara • Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes • Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest • Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel • Oskab põhjendada ja selgitada oma seisukohti nii kõnes kui kirjas • Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel

Õppesisu 1. Iseendast- Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine 2. Õpingud- Õpingute lühitutvustus 3. Töökoht- Oma töökoha lühitutvustus. Oma töökoha kirjeldamine 4. Amet ja tööülesanded- Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine 5. Töö ja palk.Töökoha plussid ja miinused- Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine. 6. Kliendid- Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus 7. Pakutav toode või teenus- Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm) 8. Probleemsed olukorrad- Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine 9. Teenindusasutusse- Kirjeldab teenindajat, klienti ja töösituatsiooni üldsõnaliselt 10. Vaba aeg- Kirjeldab oma huvialasid, tegevusi. 11. Transport. Liiklusmärgid- Sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.

Õppemeetodid Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid Mangus, I. 2010. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajele. Tallinn: TEA. Peets, K. 2010. Kuula & Korda. Vene keel tööl 1. OÜ Adelante Koolitus. Elson, P. 2009. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti- vene . Tallinn:TEA Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele. Hindamismeetod Hindamiskriteerium Suuline vestlus A2 taseme testi täitmine õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele. Õppija täidab A2 taseme testi, maksimum punktide arv 60

Koolituse läbimisel väljastatav dokument Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui õppetöös on osaletud vähemalt 85% ulatuses, läbitud suuline vestlus ja kirjalik tasemetest, kui on õppetöö osalus on alla 85%, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab filoogialast haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 01.02.2017