Õppekava-Eesti keel A2

Õppekavarühm

0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 60 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö. Täiendav info - puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp - Täiskasvanud elanikkond, tööturul mitteaktiivsed, töötud

Õppe alustamise tingimused - eelnevad teadmised A1 tasemel.(eelnevad teadmised A2 tasemel;eelnevad teadmised B1 tasemel)

Eesmärk Tagada eesti keele oskuse A2 (B1,B2) tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Omandab ja kinnistab eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara • Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes • Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest • Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel • Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel • oskab end lühivestluses mõistetavaks teha

Õppesisu 1. Iseendast- Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine 2. Õpingud- Õpingute lühitutvustus 3. Töökoht- Oma töökoha lühitutvustus. Oma töökoha kirjeldamine 4. Amet ja tööülesanded- Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine 5. Töö ja palk.Töökoha plussid ja miinused- Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine. 6. Kliendid- Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus 7. Pakutav toode või teenus- Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm) 8. Probleemsed olukorrad- Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine 9. Teenindusasutusse- Kirjeldab teenindajat, klienti ja töösituatsiooni üldsõnaliselt 10. Vaba aeg- Kirjeldab oma huvialasid, tegevusi. 11. Transport. Liiklusmärgid- Sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.

Õppemeetodid Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus.

Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid Pesti,M., Ahi,H. (2015). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2. Kiri-Mari Kirjastus Mangus,I., Simmul,M. (2012) Tere jälle! Eesti kele õpik A1-A2. Puškini Instituut Kitsnik,M., Kingsepp,L.(2006) Naljaga pooleks. Eesti kele õppekomplekt algtasemele. OÜ Iduleht Mangus,I., Simmul,M. (2015) Tere taas! Eesti keele õpik A1-B1 (B2). Kirjastus Kirjatark

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium Suuline vestlus õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:Lõpetamisel väljastatakse tunnistus või tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab filoogiaalast haridust või omab keeleõpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus.